Zhangqiaozhen
Zhangqiaozhen
  • 性别:female
  • 职务:
  • 学历:
  • 邮箱:zhangqz@shnu.edu.cn
  • 部门:
  • 学位:
  • 毕业院校:
Research Direction
Academic Achievements
Teaching Work
Honor Reward
Social Appointments
(0)

Research Direction:

Academic Achievement:

Teaching WORK:

Honor Reward:

Social Appointments: